NekhoroshevaE., EnchikovaE., & KasatkinaD. (2023). Multidimensional Health Literacy Scale: Development and Psychometric Properties. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1), 126-160. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2023-1-126-160