FederiakinD., LarinaG., & KardanovaE. (2021). Measuring Basic Mathematical Literacy in Elementary School. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (2), 199-226. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-2-199-226