ArkhangelskyA. (2016). Reading out of Love. Review of the book: Abelyuk Y. Praktika chteniya: uchebnometodicheskoe posobie [The Practice of Reading: Study Guide]. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (4), 290-293. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2016-3-290-293