(1)
NekhoroshevaE.; EnchikovaE.; KasatkinaD. Multidimensional Health Literacy Scale: Development and Psychometric Properties. VO 2023, 126-160.