[1]
PolivanovaK.N. and BochaverA.A. 2024. Childhood: The Paradoxes of Autonomy. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow. 1 (Apr. 2024). DOI:https://doi.org/10.17323/vo-2024-17304.