[1]
DobryakovaM.S. and YurchenkoO.V. 2024. Student Motivation: Barriers and Incentives for Agency. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow. 1 (Apr. 2024). DOI:https://doi.org/10.17323/vo-2024-17074.