[1]
DrugovaE., ZhuravlevaI., ZakharovaU., SotnikovaV. and YakovlevaK. 2022. Artificial Intelligence for Learning Analytics and Instructional Design Steps: An Overview of Solutions. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow. 4 (Dec. 2022), 107-153. DOI:https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-4-107-153.