[1]
ArkhangelskyA. 2016. Reading out of Love. Review of the book: Abelyuk Y. Praktika chteniya: uchebnometodicheskoe posobie [The Practice of Reading: Study Guide]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow. 4 (Dec. 2016), 290-293. DOI:https://doi.org/10.17323/1814-9545-2016-3-290-293.